Ofte stilte spørsmål ved dødsfall

Etter et dødsfall oppstår det flere spørsmål og praktiske gjøremål. Noen av disse må avklares og tas hånd om i løpet de påfølgende dagene. Denne guiden innbefatter de viktigste gjøremål som oppstår i kjølvannet av et dødsfall. Den er ment for å skape trygghet og for å gjøre den tunge tiden litt lettere.


Hva skjer først når noen dør?

Det første man må gjøre når noen dør er å melde dødsfallet til en lege. Hvis et dødsfall inntreffer på sykehjem, sykehus, eldresenter, pleiehjem eller lignende vil de ansatte kontakte en lege som bekrefter dødsfallet. Pårørende kan kontakte et begravelsesbyrå så snart dødsfallet har funnet sted.

Ved dødsfall i hjemmet må pårørende selv ta kontakt med legevakten, før man kan ringe begravelsesbyrået. Legen fyller ut dødsattesten tidligst to timer etter dødsfallet. Dødsattesten må være ferdig utfylt før avdøde kan hentes av et begravelsesbyrå.

Hvis dødsfallet inntreffer brått og helt uventet, ringer du 113 for øyeblikkelig hjelp og gjenopplivning.

Hvem gjør hva i forbindelse med begravelsen?

Det er avdødes nærmeste pårørende som normalt påtar seg ansvaret for gravferden og som kontakter et begravelsesbyrå. Som regel er dette et av avdødes barn. Det er kun en person som kan være ansvarlig for gravferden. Hvis det er uenigheter om hvem som skal ta ansvaret, og det heller ikke foreligger et konkret ønske fra avdøde, så er rekkefølgen på hvem som har rett til å sørge for gravferden slik: Ektefelle, barn (18 år+), foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Dersom pårørende likevel ikke klarer å bli enige om hvem som skal ta på seg ansvaret for gravferden, vil kommunen utpeke en ansvarlig.

Når avdøde ikke har pårørende som kan være ansvarlig for gravferden, vil kommunen ta ansvaret. Kommunen kan da få dekket utgiftene tilknyttet dette, i avdødes dødsbo. Et lokalt begravelsesbyrå tar som regel hånd om den praktiske gjennomføringen. I 2020 har Gravferdsetaten i Oslo kommune gitt Verd ansvaret for gjennomføring av kommunale gravferder i Oslo.


Hvem henter avdøde?

Det er som regel et begravelsesbyrå som henter den avdøde. Dersom avdøde er innlagt på sykehjem, sykehus, eldresenter, pleiehjem eller lignende blir vedkommende som regel brakt til stedets kjølerom. Dersom institusjonen ikke har kjølerom, må avdøde hentes av et begravelsesbyrå, normalt innen 24 timer etter dødsfallet har funnet sted.

Skjer dødsfallet i hjemmet, på hytta eller lignende, må avdøde transporteres til nærmeste sykehus eller gravkapell. Ta kontakt med oss, så hjelper vi med henting av avdøde.


Hva skjer med avdøde etter et dødsfall?

Etter at dødsfallet har inntruffet vil avdøde bli plassert i et kjølerom. Dersom avdøde er innlagt på et sykehjem, sykehus, eldrehjem, pleiehjem eller lignende blir vedkommende som regel brakt til stedets kjølerom. Dersom hjemmet ikke har kjølerom, må avdøde hentes av et begravelsesbyrå og bli transportert til nærmeste kjølerom.

Skjer dødsfallet hjemme, på hytta eller lignende må avdøde transporteres til nærmeste sykehus eller gravkapell med kjølerom. Ta kontakt med oss ved behov for hjelp med transport.

Avdøde blir liggende på kjølerom frem til pårørende har valgt begravelsesbyrå og kiste. Som oftest er det vi i begravelsesbyrået som steller og legger avdøde i kisten, men pårørende kan også være med på dette. Noen kan ha ønske om å se avdøde og vi legger til rette for dette.


Hva kan man gjøre selv i forbindelse med begravelsen?

Man står fritt til å gjøre alt selv når man arrangerer en begravelse. Allikevel velger de fleste å få hjelp av et begravelsesbyrå. Det er mange praktiske gjøremål og alt dette kan bli overveldende midt i sorgen. Å arrangere en begravelse er noe man gjør i snitt en til to ganger i løpet av et liv, dermed kan det bli mye å sette seg inn i og det kan være godt å få hjelp av et byrå. Det er vanlig at pårørende bidrar til å skape en personlig begravelse som kjennes ekte og riktig for familien, gjennom godt samarbeid med begravelsesbyrået.

Pårørende har mange muligheter til å sette sitt personlige preg på begravelsen. For noen vil det å bistå i stell av avdøde være betydningsfullt, mens andre syns det er fint å velge hvilke klær avdøde skal gravlegges i. Seremonien kan også gjøres personlig gjennom musikk, sang eller salmer som var betydningsfull for avdøde. Pynting av seremonien, gjerne med personlige eiendeler, og valg av hvem som skal bære kisten er også områder pårørende kan bidra til en personlig og verdig gravferd. Dersom man velger en livsynsåpen seremoni står man helt fritt til å forme innholdet i seremonien som man selv vil. Ved kirkelig gravferd må man følge kirkens liturgi. Det er den ansvarlige for gravferden som bestemmer hvordan begravelsen skal være.

Verd ordner som regel alle praktiske gjøremål, som booking av sted for seremonien, melding av nødvendige dokumenter til det offentlige, avtale med prest eller gravferdstaler, transport av avdøde, klargjøring og pynting av lokalet. Vi ordner også med ekstra blomster, musiker og dødsannonse mot tillegg i prisen. Alle tilvalg videreselges til våre innkjøpspriser. Dersom pårørende ønsker å gjøre deler av dette selv, finner vi en løsning og tilrettelegger for det.

Henting av avdøde

Dersom avdøde er innlagt på sykehus eller sykehjem, blir vedkommende som regel brakt til stedets kjølerom.

Skjer dødsfallet i hjemmet, må avdøde transporteres til nærmeste sykehus eller gravkapell. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med henting av avdøde.

Hva kan et begravelsesbyrå bistå med?

Et begravelsesbyrå kan hjelpe pårørende med alle praktiske gjøremål rundt gravferden:

 • Anskaffelse av kiste og nødvendig utstyr
 • Stell av avdøde
 • Transport av kisten
 • Fastsetting av tider til for eksempel gravferdsseremoni og båreoverføring. Dette gjøres i samarbeid med pårørende, kirkevergen og den som skal forrette gravferden.
 • Kontakt og koordinering med prest, taler, musikere, sangere, de ansvarlige for gravlunden eller kirkegården samt alle andre involverte.
 • Nødvendige papirer til instanser som politiet, lokalt NAV-kontor og tingretten.
 • Alle nødvendige elementer til seremonien, som for eksempel blomster, program, takkekort og dødsannonse.
 • Urnenedsettelse
 • Assistanse med ulike søknader
 • Gravferdsstønad og refusjon fra NAV
 • Gravmonument eller inskripsjon på eksisterende gravmonument. Verd Begravelse ordner også midlertidig gravmonument som kors eller annet gravtegn på graven.
 • Minnesamvær
Hva skjer med avdødes forsikringer, bankkontoer, abonnenter og sosiale media?

Når dødsfallet har inntruffet skal dette meldes til lensmann eller tingretten i den kommunen dødsfallet fant sted. Det er vanlig at begravelsesbyrået melder dødsfallet på veget av pårørende. Tingretten vil videreformidle dødsfallet til Nav og folkeregisteret.

Bank: Hva gjelder avdødes bankkonti, vil disse automatisk bli sperret for all bruk. Dette innebærer at alle som før har disponert avdødes konti automatisk vil miste tilgang.

Forsikring: Avdødes forsikringsselskap må varsles om dødsfallet. Dette er fordi noen forsikringer vil opphøre, utbetales eller overføres til gjenlevende.

Sosiale media: Dersom det er ønskelig å slette avdødes profiler i sosiale media har Verd Begravelsesbyrå et samarbeid med Efter Hjälpen. Efter Hjälpen bistår med sletting av avdødes kontoer og som kunde av oss kan du bruke disse tjenestene uten prispåslag.

Abonnementer: for å unngå unødvendige kostnader er det fornuftig å si opp aktuelle abonnementer som telefon, internett, kabel-tv etc.

Minnegaver og minnefond

Når noen går bort kan det være ønsker om å gi minnegaver til et formål eller en organisasjon, eller opprette et minnefond med et ønsket formål, i avdødes navn. Minnegaver kan formidles gjennom oss, gebyrfritt og vi kan gi råd og veilede ved opprettelse av minnefond, uten at dette koster noe ekstra. Eventuelle utgifter ved advokathjelp og gebyrer fra bankens side vil tilkomme.


Når må man ta kontakt med et begravelsesbyrå?

Når dødsfallet inntreffer er det naturlig å kontakte et begravelsesbyrå for å avtale gravferden. Dette er ikke nødvendig å gjøre umiddelbart etter avdødes bortgang, men bør gjøres i god tid til at den avdøde kan gravlegges senest ti virkedager etter tidspunktet for dødsfallet. Dersom avdøde har gått bort i hjemmet ringer man først til lege som fyller ut dødsattest, for deretter å ta kontakt med et begravelsesbyrå. Trenger man tid til å vurdere hvilket begravelsesbyrå man skal benytte seg av, kan man selv ta kontakt med Oslo nøytrale byråvakt, på 22 08 60 70, for henting av avdøde, før man bestemmer seg for hvilket begravelsesbyrå man vil bruke.