Ofte stilte spørsmål

Etter et dødsfall oppstår det mange spørsmål og praktiske gjøremål. Disse må avklares og tas hånd om i løpet av de påfølgende dagene. Denne guiden innbefatter de viktigste gjøremål umiddelbart etter et dødsfall. Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på.

Stønad fra NAV ved båretransport i forbindelse med dødsfall

Lær mer om stønad fra NAV ved båretransport i forbindelse med dødsfall. Verd Begravelsesbyrå hjelper deg med søknaden. Les mer her.

Når man mister noen man er glad i, kan det være mange praktiske og økonomiske utfordringer å håndtere. En av dem er å sørge for at den avdøde blir transportert til et passende sted for gravferd eller kremasjon. Dette kan være kostbart, spesielt hvis avstanden er lang eller det er behov for spesielle transportmidler.

Heldigvis finnes det en ordning som kan hjelpe til med å dekke noen av utgiftene til båretransport. Denne ordningen kalles transportrefusjon, og den blir gitt av NAV til den som dekker utgiftene til gravferden.

Hva er transportrefusjon?

Transportrefusjon er en stønad som skal bidra til å dekke nødvendige utgifter til transport av den avdøde fra dødsstedet til nærmeste naturlige gravplass eller krematorium. Stønaden er begrenset til rimeligste naturlige transportmåte (tog, fly, bårebil mv.) og rimeligste naturlige transportvei.

Transportrefusjon er ikke det samme som gravferdsstønad, som er en annen stønad som skal bidra til å dekke nødvendige utgifter til gravferden. Gravferdsstønad og transportrefusjon kan søkes om samtidig eller hver for seg.

Hvem kan få transportrefusjon?

For å få transportrefusjon må følgende vilkår være oppfylt:

- Den avdøde må ha vært medlem i folketrygden ved dødsfallet.

- Dødsfallet må ha funnet sted i Norge.

- Transporten må skje innenfor Norges grenser.

- Transportavstanden fra dødsstedet til gravplassen eller krematoriet må være mer enn 20 kilometer.

NAV kan gjøre unntak fra 20 km-grensen hvis det er lang avstand til nærmeste begravelsesbyrå eller det er nødvendig å benytte ferge og ventetiden er lang eller det er nødvendig å leie ferge.

Det er egne regler når dødsfallet skyldes yrkesskade. Det er også egne regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. EØS-borgere som dør under midlertidig opphold i Norge, kan også ha rett til transportrefusjon i Norge.

Hvor mye kan man få i transportrefusjon?

Hvis kravene til å få dekket båretransport er oppfylt, vil man få dekket dokumenterte utgifter minus en egenandel. Egenandelen er på 2 700 kroner. Det betyr at hvis utgiftene til båretransport er 10 000 kroner, vil man få 7 300 kroner i transportrefusjon.

Hvordan søker man om transportrefusjon?

Verd Begravelsesbyrå hjelper deg med hele søknadsprosessen når du er i møte med oss, slik at dette blir enklest mulig for deg.

Gå til spørsmålet
Kan Verd Begravelsesbyrå arrangere store seremonier?

Verd Begravelsesbyrå kan bistå med å planlegge og arrangere gravferder i alle størrelser. Vi har mange erfarne gravferdskonsulenter som kan hjelpe deg.

Verd Begravelsesbyrå har mange erfarne gravferdskonsulenter som har erfaring fra å arrangere store seremonier og er godt rustet til å håndtere dette. Ta kontakt med oss ved eventuelle spørsmål knyttet til større gravferder.


Gå til spørsmålet
Vårt opphav

Verd Begravelsesbyrå springer ut av gründerfabrikken Askeladden&Co som også står bak selskaper som Dr.Dropin, Squeeze, Paint´n sip og Olio.

Verd begravelse springer ut av gründerfabrikken Askeladden&Co som også står bak selskaper som Dr.Dropin, Squeeze, Paint´n sip og Olio.


Gå til spørsmålet
Skal det være kistegrav, bisettelse eller kremasjon med askespredning?

I Norge er det i hovedsak tre ulike muligheter for grav:

- Kistebegravelse
- Kremasjon med nedsettelse i urnegrav eller minnelund
- Kremasjon med askespredning

Ved en tradisjonell kistebegravelse senkes kisten i jorden på en gravplass. Dette skjer gjerne på en gravplass i nærheten av der avdøde bodde. Ved kremasjon kan urnen settes i jorden eller asken kan spres for vinden. En urnenedsettelse kan skje i en urnegrav eller på en minnelund på gravplassen.

Hva slags grav man velger er opp til de pårørende. Her er det mange som ønsker å følge avdødes ønske, dersom dette er uttrykt. Dersom avdøde var glad i friluftsliv kan det være en fin løsning å spre asken på et sted avdøde var glad i. Askespredning må søkes om til fylkesmannen og begravelsesbyrået kan hjelpe med dette. Mange ønsker også en grav å gå til og da er en tradisjonell kiste- eller urnegrav rette løsning. Stadig flere velger også minnelund som gravsted. Her får man et sted å gå til, men slipper ansvaret med å stelle graven.

Det kan også være begrensninger i hva slags grav man kan velge. I Oslo må for eksempel avdøde ved en del gravplasser ha menighetstilhørelse for å kunne velge fritt blant gravtyper. Oversikt over gravplasser, gravtyper og behov for menighetstilhørelse i Oslo finner du her.

Gå til spørsmålet
Hvor kan man få råd om arv og skifte?

Etter dødsfall: Skifte og arv via tingretten. Få gratis advokatkonsultasjon. Velg privat/offentlig skifte basert på avdødes midler og gjeld.

Etter et dødsfall må man vanligvis gjennomføre et skifte. Din lokale tingrett sitter med ansvaret for dette og kan svare på enkle spørsmål om praktisk gjennomføring av arv og skifte. Er det behov for å engasjere en advokat har Verd Begravelse et samarbeid med Advokatfirmaet Brodtkorp Bjønness & Steen der våre kunder får en times gratis konsultasjon. Ved et skifte overtar man avdødes midler og gjeld. Hovedregelen er at man velger privat skifte dersom det er mer midler enn gjeld i boet. Er gjelden større enn midlene, vil et offentlig skifte være et alternativ, men et offentlig skifte kan være kostbart. Det er derfor viktig å finne ut hvilken skifteform man bør velge.

Gå til spørsmålet
Hvilken urne skal man velge og hvor mye koster det?

Hos oss er urne inkludert i alle våre begravelser. Vi har tre urner som du kan velge fritt mellom, uten at dette påvirker prisen. Vi tilbyr urnene som er de vanligste i norske begravelser, men dersom du ønsker en annen urne, kan vi ta kontakt med våre underleverandører og ordne dette. Vi tar ikke prispåslag, du betaler kun mellomlegget.


Gå til spørsmålet
Hvilken kiste skal man velge og hvor mye koster den?

Kiste er inkludert i alle våre begravelser. I begravelse med tradisjonell seremoni har vi tre kister man kan velge mellom, uten at dette påvirker prisen. Velger du en enkel begravelse eller bisettelse med seremoni er en pen hvit kiste inkludert. Dersom du ønsker en annen kiste ordner vi dette du betaler bare eventuelt mellomlegg.


Gå til spørsmålet
Når skal seremonien finne sted?

Gravferdsloven sier at begravelsen må finne sted innen ti virkedager etter dødsfallet. Da regnes ikke helg eller helligdager med. Dersom det foreligger særskilte behov kan det søkes om utsettelse til kirkelig fellesråd. Det er vanlig at begravelsen finner sted på formiddagen. Dersom man holder en livssynsåpen seremoni er friheten for valg av tidspunkt for seremonien større enn ved kirkelig begravelse.


Gå til spørsmålet
Må vi ha minnesamvær og hvor mye koster det?

Et minnesamvær er en fin anledning til å komme sammen etter begravelsen eller bisettelsen for å minne den avdøde. Her er det naturlig å dele historier, minner, bilder og ta en matbit. Vi hjelper til med å bestille lokaler og catering til minnesamvær dersom familien ønsker det. Pris varierer fra rundt 1.000 - 5.000 kroner for leie av lokaler og 200 - 400 kroner per kuvert for mat. Det er vanlig å bestille snitter og eksempel på meny og priser finner du her. Det går også an å ha minnesamværet hjemme å ordne mat selv. Her kan det være lurt å be om hjelp fra venner og familie, så man slipper å stå med alt ansvaret alene.


Gå til spørsmålet
Når må man ta kontakt med et begravelsesbyrå?

Når dødsfallet inntreffer er det naturlig å kontakte et begravelsesbyrå innen kort tid for å avtale den videre prosessen i forhold til en gravferd. Les mer

Når dødsfallet inntreffer er det naturlig å kontakte et begravelsesbyrå for å avtale gravferden. Dette er ikke nødvendig å gjøre umiddelbart etter avdødes bortgang, men bør gjøres i god tid til at den avdøde kan gravlegges senest ti virkedager etter tidspunktet for dødsfallet. Dersom avdøde har gått bort i hjemmet ringer man først til lege som fyller ut dødsattest, for deretter å ta kontakt med et begravelsesbyrå. Trenger man tid til å vurdere hvilket begravelsesbyrå man skal benytte seg av, kan man selv ta kontakt med Oslo nøytrale byråvakt, på 22 08 60 70, for henting av avdøde, før man bestemmer seg for hvilket begravelsesbyrå man vil bruke.


Gå til spørsmålet
Minnegaver og minnefond

Når noen går bort kan det være ønsker om å gi minnegaver til et formål eller en organisasjon, eller opprette et minnefond med et ønsket formål.

Når noen går bort kan det være ønsker om å gi minnegaver til et formål eller en organisasjon, eller opprette et minnefond med et ønsket formål, i avdødes navn. Minnegaver kan formidles gjennom oss, gebyrfritt og vi kan gi råd og veilede ved opprettelse av minnefond, uten at dette koster noe ekstra. Eventuelle utgifter ved advokathjelp og gebyrer fra bankens side vil tilkomme.


Gå til spørsmålet
Må man ha minnesamvær?

Minnesamvær etter en begravelse gir anledning til å samles og dele minner om avdøde. Flere personlige taler bidrar til et verdig farvel etter gravferden.

Man må ikke nødvendigvis ha minnesamvær, men for mange er det godt å samles for å minnes avdøde. Ettersom gravferdsseremonien ikke åpner for så mange talere, er det for mange godt å ha en arena hvor man selv kan si noen ord om avdøde. Mange føler nok også at minnesamværet bidrar til et verdig farvel med avdøde.


Gå til spørsmålet
Kremasjon med bisettelse

En bisettelse er avskjedsseremoni, som en begravelse, men hvor kisten med avdøde ikke senkes i jorden. Seremonien avsluttes vanligvis med at kisten bæres ut eller senkes og deretter fraktes til et krematorium med en begravelsesbil.

Dersom avdøde skal kremeres er det viktig at dette er i tråd med avdødes ønske. I noen tilfeller har avdøde skrevet en erklæring med ønske om kremasjon. Dersom en slik erklæring ikke foreligger kan den avdøde fortsatt kremeres, med mindre kremasjon var i strid med avdødes religiøse overbevisning eller annet uttrykt ønske om form for gravferd.

I Norge står kommunene fritt til å kreve inn kremasjonsavgift. Enkelte kommuner dekker hele eller deler av kremasjonsavgiften, mens i andre kommuner må man betale full avgift. Det er den ansvarlige for gravferden som får denne regningen som kommer på toppen av de andre utgiftene til gravferden. Prisen varierer fra kommune til kommune, men kan komme opp mot 7.000 kroner.

Dersom man velger kremasjon skal kremering skje innen ti virkedager etter dødsfallet. I Norge er det ikke tillatt å beholde urnen i hjemmet og urnenedsettelsen må skje senest innen seks måneder etter dødsfallet. Dersom det foreligger spesielt tungtveiende grunner kan Kirkelig Fellesråd forlenge fristen for kremasjon og urnenedsettelse. Verd Begravelse kan hjelpe med å søke om utsettelse av gravferden dersom dette er ønskelig.


Gå til spørsmålet
Må man ha dødsannonse i forbindelse med begravelse?

Det er opp til de etterlatte å velge om de ønsker dødsannonse i avisen eller ikke. Prisen på dødsannonsen avhenger av avis og størrelse.

Det er opp til de etterlatte om begravelsen skal annonseres i avisen eller ikke.

Det mest vanlige er å annonsere dødsfallet i lokalavisen, både i papirutgaven og på avisens nettsider. Det er også vanlig å annonsere i lokalavisen på tidligere bostedsadresser hvis avdøde har flyttet. Du kan bestille dødsannonsen selv eller få begravelsesbyrået til å bestille den for deg. Det viktigste er ikke å sette inn en dødsannonse, men å sørge for at så mange som mulig som hadde et forhold til avdøde blir gjort kjent med at vedkommende er død og gi dem informasjon om når begravelse finner sted.

Prisen på dødsannonser varierer fra avis til avis og avhenger av størrelse. Verd tar ingen påslag når du kjøper dødsannonsen gjennom oss.


Gå til spørsmålet
Må man kjøpe blomster til en begravelse?

En blomsterhilsen kan være en fin måte å uttrykke medfølelse og takknemlighet på, og på mange måter snakker blomstene for seg selv.

Hvordan man skal uttrykke medfølelse overfor pårørende kan for mange være vanskelig. I slike situasjoner kan ord og hilsener føles tomme og meningsløse. Det er kanskje derfor blomster er blitt en så sentral del av en begravelse. En blomsterhilsen kan være en fin måte å uttrykke medfølelse og takknemlighet på, og på mange måter snakker blomstene for seg selv.

Man kan fint ta med seg en blomsterbukett til en begravelse. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å bestille blomster i forkant og få dem levert direkte til seremonistedet. Da får begravelsesbyrået muligheten til å pynte seremonistedet på forhånd med blomster fra gjesten. Blomster til begravelser og bisettelser som håndteres av Verd kan bestilles ved å ta kontakt med ditt lokale kontor så hjelper vi deg.


Gå til spørsmålet
Må man ha dødsannonse, og hvor mye koster den?

Dødsannonse i avis er fortsatt utbredt, men en digital minneside er også et alternativ. Prisen på en dødsannonse i avis varier fra avis til avis og er avhengig av størrelsen (høyden) på annonsen, men i snitt koster en annonse fra ca. 3.000 kr til 5.000 kr i Aftenposten. Verd Begravelse hjelper med bestilling av dødsannonse ved behov.


Gå til spørsmålet
Kistegrav

Kistegrav er den vanligste formen for grav i Norge og om lag 63% gravlegges på denne måten. Dersom avdøde skal gravlegges i kistegrav er hovedregelen at gravferden må finne sted innen ti virkedager etter dødsfallet. Gravleggingen skjer på offentlig gravplass eller gravplass anlagt av et registrert trossamfunn. Det er vanlig at kisten bæres ut av kirken eller kapellet dere seremonien har funnet sted og at kisten senkes i graven som avslutning på seremonien. Vær oppmerksom på at ikke alle gravplasser åpner for nye kistegraver grunnet plass, spesielt i Oslo. Det er dermed viktig å undersøke hvorvidt den aktuelle gravplassen er åpne for nye kistegraver, dersom dette er ønskelig.


Gå til spørsmålet
Kremasjon med askespredning

Kremasjon med askespredning er en mulighet, men man må først sende en søknad til Statsforvalteren. Velger man askespredning vil man ikke få et gravsted.

Dersom man ønsker askespredning fremfor begravelse er dette mulig, men regelverket er litt strengere enn ved en vanlig begravelse eller bisettelse. Man må søke Statsforvalteren om å få askespredning godkjent. Dette kan søkes om før dødsfallet inntreffer, eller pårørende kan søke om dette i etterkant av dødsfallet, dersom pårørende kan redegjøre for at askespredning er i tråd med avdødes ønske. Dersom man velger askespredning, kan man ikke kreve kirkens assistanse og man kan ikke gravere navnetrekk på en eventuell familiegravstein.

En viktig del av et askespredningen er hvor den gjennomføres. Den kan gjennomføres på havet eller i fjorder med havforbindelse, eller i skog og fjell med rimelig avstand til bebyggelse. All aske skal spres på samme sted og det er nødvendig å avtale dette med Statsforvalteren før gjennomføring. Dette gjøres gjennom et søknadsskjema hvor man blant annet fyller ut nøyaktig stedsangivelse. Verd Begravelse bistår i utfyllingen av søknad om askespredning ved behov. Mer informasjon om askespredning og hvordan du søker finne du her.

Gå til spørsmålet
Kan man begraves uten seremoni?

Kan man begraves uten seremoni? Når det ikke er seremoni vil avdøde bli hentet, stelt, og deretter å bli kjørt direkte til krematoriet eller gravlunden.

Ja, det er mulig å begraves uten seremoni. Velger man en begravelse eller bisettelse uten seremoni vil avdøde bli hentet, stelt og lagt i kisten for deretter å bli kjørt direkte til krematoriet eller gravlunden. Vi har fokus på at dette gjennomføres på en fin og verdig måte. I Norge gjennomføres et mindretall av alle begravelser eller bisettelser uten seremoni. Du kan bestille en begravelse uten seremoni her.


Gå til spørsmålet
Hvor begraves avdøde?

Hvilken type grav og gravplass man velger avhenger av avdødes og pårørendes ønsker. Man har rett på frigrav i 20 år etter gravferden. Les mer her.

Gravstedet kan enten være en frigrav, festegrav, familiegrav eller man kan søke om askespredning. Hvilken type grav og gravplass man velger avhenger av avdødes og pårørendes ønsker. En frigrav er den graven man gratis får tildelt av kommunen. Man har rett på frigrav i 20 år etter gravferden. Dersom man av ulike grunner ønsker en annen grav enn den man får tildelt fra kommunen, eller man ønsker å opprettholde graven utover perioden på 20 år kan man leie en grav. En slik leid grav kalles en festegrav. Noen familier har også familiegrav. En familiegrav er som oftest en festegrav hvor man begraver avdøde familiemedlemmer under samme gravmonument med hver av de avdødes navn og minneord.

Som hovedregel har alle har rett på en frigrav, altså en gratis grav, de første 20 årene. Retten til frigrav gjelder i den kommunen hvor avdøde bodde frem til dødsfallet. Det er Kirkelig fellesråd som forvalter kommunens gravplasser. Dersom personer uten bopel i den aktuelle kommunen ønskes gravlagt på gravplass i kommunen, kan Kirkelig fellesråd gi tillatelse til dette. Kommunen kan da kreve avgift som ved festegrav og dekning for kostnadene knyttet til gravferden.

Dersom avdøde selv ønsket eller pårørende ønsker at graven skal være i en annen kommune enn den hvor avdøde bodde, har man mulighet til å inngå en avtale med Kirkelig fellesråd om å feste gravstedet. Ønsker man en såkalt festegrav må man betale festeavgift, altså leie for gravstedet. Festekontrakten varer vanligvis 20 år med mulighet for fornyelse. Det kan være mange grunner til at man velger en festegrav. Det kan for eksempel være at avdøde hadde tettere tilknytning til en annen kommune enn den kommunen avdøde hadde bopel i, eller at pårørende ønsker at gravstedet skal være i nærheten av avdødes familie og venner. Det er avdødes folkeregistrerte adresse som avgjør hvor man har rett på grav.

Noen har også en familiegrav hvor avdøde fra en familie er begravet samlet. Det er da vanlig med kremasjon og at urnene begraves under samme gravmonument. Reglene for familiegrav kan variere fra kommune til kommune. Utfyllende opplysninger finnes i som regel i vedtektene til den aktuelle gravplassen.


Gå til spørsmålet
Kan man fritt velge prest eller taler til seremonien?

Gravferdstaler henger naturlig sammen med hvilken type seremoni en velger. Noen tros- og livssynssamfunn bistår gravferden med gratis taler, mens dersom man vil ha en livssynsåpen seremoni må man betale for taler selv. Et alternativ er å holde minnetalen selv og å få hjelp fra oss i Verd til å lede seremonien.

Ved en kirkelig begravelse, er det vanlig at presten i avdødes menighet forretter seremonien. Her er det avdødes siste folkeregistrerte adresse som legges til grunn.

Ønsker pårørende en annen prest, står de fritt til å ta kontakt med presten de ønsker. Dette må gjøres i forståelse med den presten eller prosten som ordinært har ansvar for tjenesten. Det er da vanlig å betale presten et honorar, ettersom menigheten ikke dekker slike kostnader utover sin lokalt ansatte prest. Presten fra avdødes menighet vil man derimot ikke måtte betale for.

For medlemmer av humanetisk forbund, koster det ikke noe med en livssynshumanist som taler.

Dersom familien ønsker å leie inn gravferdstaler, hjelper Verd Begravelse med dette uten å ta noe påslag på tjenesten.


Gå til spørsmålet
Hvordan velger jeg gravstein?

Det er vanlig å sette opp en gravstein dersom avdøde gravlegges i urne- eller kistegrav. Det finnes mange gravsteinleverandører og Verd Begravelse har et samarbeid med Gravstein Norge, som leverer steiner av høy kvalitet for en rimelig pris. Kunder av Verd får 20% rabatt på ordinære priser hos Gravstein Norge. Det kan foreligge begrensninger i hva slags type gravstein man har lov til å sette opp på ulike gravplasser. Gravstein Norge hjelper deg med å velge en stein som er godkjent på den gravplassen der graven er.

Gå til spørsmålet
Kan man se den avdøde før begravelsen?

Ja, noen ønsker å ta et siste farvel med avdøde gjennom en syning, altså at pårørende ser den avdøde før begravelsen finner sted. Når avdøde er stelt og lagt i kisten kan dette være en fin mulighet for familie og venner å ta et siste personlig farvel. Verd legger til rette for syning. Ta kontakt med oss, så hjelper vi med dette.


Gå til spørsmålet
Hvordan velger man blomster?

Når våre nærmeste går bort er blomster en tradisjonell og god måte å uttrykke sorg, medfølelse og takknemlighet på. Det er derfor naturlig at blomster spiller en sentral rolle i begravelser, og at de bidrar til å sette rammene rundt seremonien.

Det er vanlig å ha blomster som kistedekorasjon. I tillegg pleier pårørende å bestille blomster, for eksempel hjerter eller kranser. Hos Verd Begravelse får du kistedekorasjon inkludert i vår begravelse med seremoni. Dersom du ønsker å kjøpe ekstra blomster, kan disse bestilles gjennom Verd Begravelse eller hos vår blomsterleverandør Vinderen Blomster. Da vil du som ansvarlig for gravferden få kjøpe blomstene til våre innkjøpspriser uten at vi tar noe prispåslag.


Gå til spørsmålet
Hvordan reagerer man på et dødsfall?

Reaksjoner på dødsfall: Forstå hvordan folk håndterer sorg og tap på ulike måter, og få innsikt i hva man kan forvente i sorgprosessen.

Reaksjoner etter et dødsfall kan være mange og forskjellige. Nedtrykthet, lettelse, likegyldighet og skyld kan for mange oppleves som overveldende, men slike følelser er normale reaksjoner. Noen opplever søvnproblemer og føler på at dagligdagse gjøremål blir utfordrende, mens andre kjenner på et behov for å være i aktivitet. Mange opplever også en redusert mental kapasitet, konsentrasjonsvansker, eller nedsatt hukommelse. I slike krisesituasjoner opplever man både kroppslige og mentale utfordringer og det er da viktig å huske på at slike reaksjoner er vanlige.

Se psykologiprofessor og sorgekspert Atle Dyregrov snakke mer om sorg her.

Ved selvmord er det vanlig å få sjokk, føle seg nummen og innta en sterk følelse av uvirkelighet eller å være på siden av seg selv. Mange vil føle seg totalt utslitt. Flere plages med mareritt som omhandler den akutte situasjonen. Det er vanlig å føle at man mister kontrollen og smerten og de ulike følelsene er uoverkommelige. Det er helt naturlig å føle behov for å snakke om det som har skjedd, gjentatte ganger. Når man er langt nede så er det lurt å ta imot all hjelp man kan få fra venner og familie. Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, anbefaler å være åpne om selvmordet så langt det lar seg gjøre.


Gå til spørsmålet
Hvordan påvirker valg av seremonitype og innhold prisen på gravferden?

Hos Verd Begravelse kan man velge begravelse med enkel seremoni til 23.000 kr eller tradisjonell seremoni til 28.000 kr. Tradisjonell seremoni er det vanligste valget hos oss og gir størst fleksibilitet for familien. Her kan man velge fritt hvor seremonien skal være og man har også større valgfrihet og fleksibilitet til å forme seremonien etter egne ønsker. Som regel ønsker man ikke å bruke penger på unødvendige ting, mens man samtidig ønsker å gi avdøde en verdig avskjed. Det er imidlertid ulike faktorer som påvirker prisen på en begravelse. Dette kan eksempelvis handle om å leie inn en gravferdstaler eller en musiker. Her er noen smarte valg, som kan hindre unødvendig pengebruk og fortsatt sikre en verdig siste avskjed.

Dersom man velger en gravferdstaler skal man være oppmerksom på at noen tros- og livssynsamfunn gjør dette uten å ta betalt. For medlemmer av Den norske kirke er prest som gravferdstaler gratis. For medlemmer av Human-Etisk forbund koster det heller ingenting å bruke deres gravferdstalere.

Hva gjelder musikk er det mulig å spille musikk fra høyttaler, uten ekstra kostnad. Sangvalget må i midlertid være avklart med prest og organist, dersom dette er en kirkelig gravferd.

Ønsker pårørende å leie inn taler, solist eller organist privat, vil dette koste ekstra. Verd Begravelse hjelper gjerne til med å booke disse, uten at vi tar noe prispåslag på dette. Hos oss har vi faste priser og alle tilvalg til innkjøpspris.


Gå til spørsmålet
Hvordan og hvor foregår en syning?

Hvordan foregår en syning? En syning gjennomføres som oftest i et egnet kapell. Før syningen blir avdøde stelt og lagt på en båre eller i en åpen kiste.

En syning gjennomføres som oftest i et egnet kapell. Flere sykehjem har også lokaler som kan benyttes. Under syningen er avdøde stelt og pyntet og lagt på båre eller i en åpen kiste. Det er helt opp til pårørende om man ønsker syning, men dersom det er ønskelig vil Verd legge til rette for det.

For mange er det både godt og fredelig å få se den avdøde stelt i kisten, uansett dødsårsak. Mange opplever at selve begravelsesdagen kan bli lettere å komme gjennom, hvis man har sett avdøde. En syning gjennomføres gjerne med de aller nærmeste til stede og blir ofte en rolig og fin stund. Det er også mulig å legge ned en hilsen i kisten, et dikt, blomster, foto eller andre nedbrytbare gjenstander. Kontakt oss om du ønsker hjelp til å arrangere en syning.

Gå til spørsmålet
Hvordan lager man en dødsannonse?

Begravelsesbyrået eller avisen kan hjelpe deg med å lage en dødsannonse. Formålet med en annonse er å informere om dødsfallet og eventuelt gravferden.

Begravelsesbyrået eller avisen kan hjelpe deg med å lage en dødsannonse. Formålet med en annonse er å informere om dødsfallet, enten ved at begravelsen eller bisettelsen har funnet sted eller at det ønskes velkommen til deltakelse i avskjedsseremonien. Det mest vanlige er å annonsere dødsfallet i lokalavisen, både i papirutgaven og på avisens nettsider.

Avisene har en fast mal på hvordan annonsen skal utformes. De fleste begravelsesbyråene kan sette opp en elektronisk dødsannonse til deg som kan deles på sosiale medier.

Det er vanlig at dødsannonsen inneholder et symbol som kan knyttes til avdødes livssyn. I tillegg til fornavn og etternavn, kan annonsen inneholde avdødes fødsels- og dødsdato, navnet til nærmeste pårørende og tid og sted for eventuell seremoni. Det er også mulig å sette inn et dikt, vers eller noen visdomsord. Mer innhold fører til en lengre annonsen som igjen øker prisen. Hos Verd Begravelsesbyrå kan du få korrektur på annonsen og pris for innrykk i ønsket avis, før du bestemmer deg om du vil annonsere eller ikke.

Gå til spørsmålet
Hvordan hjelper man den som sørger?

Hvordan støtte den som sørger: Lær hvordan du hjelper og viser omsorg til noen i sorg på en hensynsfull og effektiv måte. Les mer her.

Når noen vi bryr oss om opplever sorg, kan det være utfordrende å vite hvordan vi best kan støtte og hjelpe dem. Å være der for noen i sorgens tid er viktig, men det er også viktig å vite hvordan man skal hjelpe på en måte som er støttende og respektfull. Her får du råd og veiledning for hvordan du kan støtte og hjelpe den som sørger på en hensynsfull og effektiv måte.

En person i dyp sorg makter sjeldent å be om hjelp, selv om vedkommende har behov for det. Å tilby praktisk hjelp er derfor noe som ofte settes pris på, og det er en fin måte å vise den sørgende omsorg på. Kom på døren med en middag, med gjærbakst eller ta rengjøringen og klesvasken. Tilby den sørgende å bli med på enkle hyggelige aktiviteter, som å gå tur eller dra på kino. Om du opplever lite begeistring og dårlig respons, så betyr det ikke at den sørgende ikke setter pris på tilbudene. Fortsett å inviter den sørgende ut av hjemmet. Det er en fin og betydningsfull måte å bli sett på, i en tøff periode av livet.

Mange opplever ekstra ensomhet på grunn av at venner og bekjente ikke tør å stille noen spørsmål, ofte i redsel for å si noe feil til den sørgende. De aller fleste vil ha en klem, et smil, noen gode ord, invitasjon til middag eller medfølelse av et eller annet slag. Å være nær en sørgende uten å si noe er bedre enn avstand og fravær.

Det er viktig å lytte når den sørgende åpner seg. Vær til stede og gi dem rom til å uttrykke sine følelser og tanker. Det er vanlig at den sørgende gjentar seg mange ganger. For hver gang historien får gjenta seg, og du lytter, så hjelper du den sørgende videre.

Det er også viktig å støtte den sørgende i tiden etter gravferden. Det kan være hardt for sørgende å vende tilbake til hverdagen, og da kan det være godt å kjenne på at man har venner som stiller opp og som man kan snakke med. Sjekk inn jevnlig og la dem vite at du fortsatt tenker på dem og bryr deg.

Husk at alle sørger på sin egen måte og i sitt eget tempo. Respekter den sørgendes individuelle sorgprosess og vær tålmodig med deres følelser og behov.

Gå til spørsmålet
Hvordan gjennomfører man et skifte?

Lær hvordan man gjennomfører et skifte etter dødsfall: valg av skifteform, nødvendige dokumenter og samarbeid med tingretten. Les mer.

Gjennomføring av skifte skjer gjennom avdødes lokale tingrett. Dersom man velger privat skifte, må arvingene fylle ut og signere skjemaet "Erklæring om privat skifte", som skal leveres til den lokale tingretten. Tingretten sender også ut et orienteringsbrev til arvingene, dersom man ikke selv tar initiativ til skifte. Hvilken skifteform man velger er avhengig av arvingenes ønsker og avdødes økonomi.

Gå til spørsmålet
Hvordan foregår en planleggingssamtale?

I en planleggingssamtale avklarer vi innhold i seremonien. Det er en del valg pårørende må ta stilling til, for eksempel valg av kiste, blomster, urne, sanger og når og hvor begravelsen skal være.

Det viktigste med planleggingssamtalen er at rammene og innholdet i seremonien blir slik pårørende ønsker. Samtalen tar som regel en til to timer og hos Verd får dere god veiledning av en erfaren gravferdskonsulent. Det er den ansvarlige for gravferden som har beslutningsmyndighet når valgene skal tas.

Gå til spørsmålet
Hvilke blomster er vanlig i en begravelse og hvor mye koster dette?

Hos oss er kistedekorasjon inkludert i alle begravelser med seremoni. For mange er blomster en essensiell del av begravelsen og du kan selv velge farge på kistedekorasjonen uten at dette påvirker prisen. Mange velger også å kjøpe flere blomster til seremonien. Dette kan bestilles direkte hos en blomsterbutikk eller gjennom begravelsesbyrået. I vårt sortiment kan du velge mellom bårebuketter, dekorasjoner, kranser og blomsterhjerter. Blomster du kan kjøpe ekstra finner du på avdødes minneside, eller ta kontakt med oss så hjelper vi deg. Verd Begravelse samarbeider med Floriss og Interflora,som leverer flotte blomster, hjerter og kranser til begravelser.


Gå til spørsmålet
Hvordan får jeg ført på ny inskripsjon på eksisterende grav?

Verd begravelse har et samarbeid med Gravstein Norge som kan hjelpe deg med å føre på ny skrift på eksisterende grav.


Gå til spørsmålet
Hvordan avtaler man planleggingssamtale med et begravelsesbyrå?

Når man tar kontakt med et begravelsesbyrå er det naturlig at pårørende møter gravferdskonsulenten enten hjemme eller i byråets lokaler. Planleggingssamtalen kan også tas over telefon. Ønsker man å planlegge selv, legger Verd til rette for dette og bistår hvor enn det trengs i prosessen. Vi er tilgjengelig på telefon, chat og e-post. Kontakt oss for å bestille begravelse eller avtale en samtale med oss.


Gå til spørsmålet
Hvordan arrangerer man et minnesamvær?

Arranger minnesamværet selv: få tips om steder, catering og tilpasning etter ønsker. Verd Begravelse hjelper med valg av lokaler og servering.

Pårørende kan selv arrangere minnesamværet. Her er det ingen klare retningslinjer og det er opp til pårørende selv hvordan man ønsker å arrangere dette. Man kan arrangere minnesamværet på en restaurant, hjemme hos de pårørende eller på seremonistedet dersom dette er mulig. Mange menigheter disponerer egnete rom som det er mulig å leie eller å låne.

Verd Begravelse kan bistå deg med valg av lokaler og bestilling av catering.


Gå til spørsmålet
Hvor tidlig må jeg ankomme seremonistedet før begravelsen?

Det er lurt å være tidlig ute før en begravelse, kanskje 15-20 minutter. Verd Begravelse hjelper deg med spørsmålene du har før en gravferd.

Det er lurt å være tidlig ute før en begravelse. Akkurat hvor tidlig vil nok variere, men cirka 15-20 minutter før seremonistart er vanlig. Det er vanlig at nærmeste familie slipper inn først og får litt tid i seremonirommet alene, før dørene åpnes for øvrige gjester. Dette er noe Verd Begravelse avtaler direkte med hver enkelt familie.


Det å komme tidlig til en begravelse kan gi deg tid til å finne fred og ro før seremonien begynner. Slike stunder gir rom for personlig refleksjon og mulighet til å samle tankene i en tid som ofte er preget av sorg og følelsesmessig stress. Å ankomme tidlig kan også hjelpe deg med å tilpasse deg omgivelsene og atmosfæren i seremonirommet, slik at du kan fokusere fullt og helt på å minnes den avdøde når seremonien starter. Tidlig ankomst gir også en mulighet til å utveksle noen ord med andre gjester, familie og venner før seremonien begynner.

Ved å ankomme tidlig, unngår du stresset med å finne en parkeringsplass og kan heller bruke tiden på å samle deg og forberede deg mentalt for den kommende seremonien.

Gå til spørsmålet
Hvor lenge varer en begravelse?

Hvor lenge en seremoni varer avhenger av hvor omfattende seremonien er. En gjennomsnittlig begravelse varer i omtrent 40 minutter.

Hvor lenge en seremoni varer avhenger av hvor omfattende seremonien er. Antall musikkinnslag og lengden på minnetalen gjør at lengden varierer, men en gjennomsnittlig begravelse varer i omtrent 40 minutter. Den kan også være kortere eller lenger, men det er sjelden en begravelse varer lenger enn en time.


Gå til spørsmålet
Hvor skal man sitte i en begravelse?

Det er ikke alltid lett å vite hvor man skal sitte i en begravelse. Verd Begravelse gir deg råd og veiledning, slik at du ikke er usikker på dette.

Det er ingen faste regler på hvor man skal sitte i en begravelse. Hvor man sitter har sammenheng med hvor nær relasjon man hadde til avdøde. Det er dermed naturlig at nærmeste familie og venner sitter foran på den siden prest eller gravferdstaler skal tale fra, og at tidligere kollegaer, naboer og liknende fyller opp plassene bakover. Dersom du er usikker på hvor du skal sitte er det bare å ta kontakt med vår gravferdskonsulent på stedet, som vil hjelpe.


Gå til spørsmålet
Hva skjer med avdøde etter et dødsfall?

Etter at dødsfallet har inntruffet vil avdøde bli plassert i et kjølerom. Som oftest er det vi i begravelsesbyrået som steller og legger avdøde i kisten.

Etter at dødsfallet har inntruffet vil avdøde bli plassert i et kjølerom. Dersom avdøde er innlagt på et sykehjem, sykehus, eldrehjem, pleiehjem eller lignende blir vedkommende som regel brakt til stedets kjølerom. Dersom hjemmet ikke har kjølerom, må avdøde hentes av et begravelsesbyrå og bli transportert til nærmeste kjølerom.

Skjer dødsfallet hjemme, på hytta eller lignende må avdøde transporteres til nærmeste sykehus eller gravkapell med kjølerom. Ta kontakt med oss ved behov for hjelp med transport.

Avdøde blir liggende på kjølerom frem til pårørende har valgt begravelsesbyrå og kiste. Som oftest er det vi i begravelsesbyrået som steller og legger avdøde i kisten, men pårørende kan også være med på dette. Noen kan ha ønske om å se avdøde og vi legger til rette for dette.


Gå til spørsmålet
Hvilket antrekk er normalt i en begravelse?

Les mer om passende antrekk i begravelse. Hvilke klær er vanlig? Mørke klær eller farger? Hva slags hensyn bør man ta til religion og kultur?

Begravelser er en tid for å minnes og hedre den avdøde, og det er viktig å vise respekt og støtte til de etterlatte ved å kle seg på en passende måte. Tradisjonelt innebærer dette å gå kledd i pene, mørke og diskrete klær. Her får du en oversikt over hvordan du velger riktig antrekk for en begravelse, og hva du bør ta hensyn til for å kle deg på en respektfull og passende måte.

Når man velger klær til en begravelse, er det viktig å holde seg til mørke og nøytrale farger som svart, grått, marineblått eller brunt. Dette signaliserer sorg og respekt for den avdøde og deres familie. Velg klær med en klassisk og formell stil, og unngå klær med store mønstre, sterke farger eller andre elementer som kan trekke oppmerksomhet bort fra seremonien.

Herreskoene bør være rene, polerte og formelle. Dameskoene bør være lukkede og ha lav til middels hælhøyde.

Selv om man skal kle seg diskret og formelt, er det fortsatt muligheter for å vise litt personlig stil gjennom tilbehør og små detaljer. Velg enkle og diskrete smykker, som en klokke, et halskjede eller et armbånd. Kvinner kan bruke en sjal eller et skjerf som passer til antrekket. Unngå overdådige smykker og tilbehør som kan virke distraherende.

Det er viktig å ta hensyn til avdødes kultur og religion når man velger begravelsesantrekk. Noen kulturer og religioner har spesifikke krav eller preferanser for antrekk. Forsøk å lære om eventuelle kulturelle eller religiøse forventninger før begravelsen, slik at du kan kle deg på en respektfull og passende måte.

I noen tilfeller ønsker familien at gjestene har på seg klær i en spesiell farge eller tema, som er med på å hedre den avdøde. Dette er personlig og fint, og familiens ønsker bør etterfølges.


Gå til spørsmålet
Hvilke typer seremoni skal man velge?

Pårørende står fritt til å velge hva slags seremonitype begravelsen skal følge. Det er vanlig å velge en seremoni som gjenspeiler avdødes ønsker og livssyn. Dersom avdøde var medlem av et trossamfunn eller livssynsamfunn, arrangeres gjerne gravferdsseremonien i regi av dette.

Når en velger type seremoni skal man være oppmerksom på at både Den Norske Kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene har faste regler og ritualer for begravelser.

Dersom de etterlatte ønsker det og det var i avdødes ønske, kan man arrangere en begravelse uten innblanding fra et tros- eller livssynssamfunn. Dette kalles en livssynsåpen seremoni. Under en slik begravelse står pårørende fritt til å fylle seremonien med det innholdet de selv syns er passende. Vi i Verd Begravelse kan bistå og hjelpe med den praktiske gjennomføring av en livssynsåpen eller borgelig begravelse. Les mer om livssynsåpen seremoni her.


Gå til spørsmålet
Hvem leder gravferdsseremonien dersom avdøde ikke var medlem av et tros- eller livssynssamfunn og hvor mye koster dette?

Dersom avdøde ikke er medlem i et tros- eller livssynssamfunn kan man velge en livssynsnøytral seremoni. Det kan da være passende å leie inn en gravferdstaler. Dette koster fra 3.000 kroner. Verd Begravelse kan også bidra med enkel seremoniledelse, dersom familien selv står for minnetalen, det koster 1.500 kroner. Selv om avdøde ikke er medlem av statskirken kan kirken hjelpe med gravferden. Verd Begravelse kan bistå med bestilling av gravferdstaler.


Gå til spørsmålet
Hvem gjør hva i forbindelse med begravelsen?

Det er avdødes nærmeste pårørende som normalt påtar seg ansvaret for gravferden og som kontakter et begravelsesbyrå. Som regel er dette et av avdødes barn.

Det er avdødes nærmeste pårørende som normalt påtar seg ansvaret for gravferden og som kontakter et begravelsesbyrå. Som regel er dette et av avdødes barn. Det er kun en person som kan være ansvarlig for gravferden. Hvis det er uenigheter om hvem som skal ta ansvaret, og det heller ikke foreligger et konkret ønske fra avdøde, så er rekkefølgen på hvem som har rett til å sørge for gravferden slik: Ektefelle, barn (18 år+), foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Dersom pårørende likevel ikke klarer å bli enige om hvem som skal ta på seg ansvaret for gravferden, vil kommunen utpeke en ansvarlig.

Når avdøde ikke har pårørende som kan være ansvarlig for gravferden, vil kommunen ta ansvaret. Kommunen kan da få dekket utgiftene tilknyttet dette, i avdødes dødsbo. Et lokalt begravelsesbyrå tar som regel hånd om den praktiske gjennomføringen. I 2020 har Gravferdsetaten i Oslo kommune gitt Verd ansvaret for gjennomføring av kommunale gravferder i Oslo.


Gå til spørsmålet
Hvem betaler for begravelsen?

Når noen dør, er det mange praktiske og økonomiske ting som må ordnes. Her kan du lese om hvem som har ansvaret for å betale for begravelsen.

Når noen dør, er det mange praktiske og økonomiske ting som må ordnes. En av dem er å betale for begravelsen. Men hvem har ansvaret for å dekke kostnadene ved gravferden? Og hva skjer hvis den avdøde ikke har nok midler til å betale for den?

I utgangspunktet er det den som er ansvarlig for gravferden som får regningen fra begravelsesbyrået. Dette er som regel ektefelle, partner, samboer eller nærmeste pårørende. Den ansvarlige kan betale regningen med midler fra den avdødes konto, dersom det er penger på denne. Banken vil hjelpe med å betale regninger relatert til gravferden hvis man viser frem en attest på dødsfallet.

Gravferdskostnadene har første prioritet i dødsboet, det vil si at de skal betales før andre gjeldsforpliktelser. Hvis det ikke er nok midler i boet til å dekke alle kostnadene, kan den ansvarlige søke om gravferdsstønad fra NAV. Dette er en behovsprøvd støtte som kan gis med opptil 26.999 kroner. Stønaden beregnes ut fra den avdødes inntekt og formue, samt de faktiske utgiftene til gravferden.

Hvis den avdøde ikke har noen etterlatte eller ingen som ønsker å påta seg ansvaret for gravferden, er det kommunen som må betale for begravelsen. Kommunen har plikt til å sørge for at alle får en verdig og respektfull avskjed, uavhengig av økonomi.

Verd Begravelsesbyrå kan bistå med rådgivning, planlegging og praktisk gjennomføring av gravferden. De kan også hjelpe med å søke om gravferdsstønad eller andre økonomiske ordninger som kan lette byrden for de etterlatte.

Gå til spørsmålet
Hva skjer med avdødes forsikringer, bankkontoer, abonnenter og sosiale media?

Når dødsfallet har inntruffet skal dette meldes til lensmann eller tingretten i den kommunen dødsfallet fant sted. Tingretten vil videreformidle dødsfallet

Når dødsfallet har inntruffet skal dette meldes til lensmann eller tingretten i den kommunen dødsfallet fant sted. Det er vanlig at begravelsesbyrået melder dødsfallet på veget av pårørende. Tingretten vil videreformidle dødsfallet til Nav og folkeregisteret.

Bank: Hva gjelder avdødes bankkonti, vil disse automatisk bli sperret for all bruk. Dette innebærer at alle som før har disponert avdødes konti automatisk vil miste tilgang.

Forsikring: Avdødes forsikringsselskap må varsles om dødsfallet. Dette er fordi noen forsikringer vil opphøre, utbetales eller overføres til gjenlevende.

Sosiale media: Dersom det er ønskelig å slette avdødes profiler i sosiale media har Verd Begravelsesbyrå et samarbeid med Efter Hjälpen. Efter Hjälpen bistår med sletting av avdødes kontoer og som kunde av oss kan du bruke disse tjenestene uten prispåslag.

Abonnementer: for å unngå unødvendige kostnader er det fornuftig å si opp aktuelle abonnementer som telefon, internett, kabel-tv etc.

Gå til spørsmålet
Hva koster det å leie inn en musiker til gravferdsseremonien?

Et musikkinnslag vekker sterke følelser hos mange og kan bidra til å skape et verdig farvel med avdøde. Prisen på et musikkinnslag varierer fra musiker til musiker og er avhengig av hvor mange innslag som skal fremføres. Verd Begravelse kan leie inn musiker til seremonien. Bestiller man musikkinnslag gjennom oss betaler man kun honorar til musikeren, som varierer fra 2.500 kr til 4.000 kr.


Gå til spørsmålet
Hva skjer først når noen dør?

Det første som skjer når noen dør er at en lege blir tilkalt for å formelt erklære personen død. Deretter blir begravelsesbyrået kontaktet.

Det første man må gjøre når noen dør er å melde dødsfallet til en lege. Hvis et dødsfall inntreffer på sykehjem, sykehus, eldresenter, pleiehjem eller lignende vil de ansatte kontakte en lege som bekrefter dødsfallet. Pårørende kan kontakte et begravelsesbyrå så snart dødsfallet har funnet sted.

Ved dødsfall i hjemmet må pårørende selv ta kontakt med legevakten, før man kan ringe begravelsesbyrået. Legen fyller ut dødsattesten tidligst to timer etter dødsfallet. Dødsattesten må være ferdig utfylt før avdøde kan hentes av et begravelsesbyrå.

Hvis dødsfallet inntreffer brått og helt uventet, ringer du 113 for øyeblikkelig hjelp og gjenopplivning.

Gå til spørsmålet
Hva sier man til noen som skal i begravelse?

Hva skal man si til en venn eller kollega som skal i begravelse? Ofte kan det være vanskelig å finne de rette ordene. "Lykke til" er nok ikke det mest egnede. Å uttrykke sin kondolanse til vedkommende og å spørre om det var noen som stod en nær er mer naturlig. Så kan man veie sin medfølelse og støtte basert på den informasjonen man får.


Gå til spørsmålet
Hva sier man til de etterlatte i en begravelse?

Hva sier man til etterlatte i en begravelse? Bruk "kondolerer", vis empati og medfølelse. Et blikk, klem eller håndtrykk kan også være nok.

For mange kan det være utfordrende å finne de riktige ordene i møte med etterlatte. Ordet «kondolerer» er vanlig i slike sammenhenger. En kondolanse er en gest eller en hilsen som overbringes til de etterlatte med intensjon om å vise medfølelse og empati. I slike situasjoner er helt naturlig å kun si «kondolerer», men man kan også bruke tilsvarende uttrykk som «jeg sørger med deg» eller «min dypeste medfølelse». Et vennlig blikk og en klem eller et godt håndtrykk kan også være tilstrekkelig.


Gå til spørsmålet
Hva koster en begravelse?

Hos Verd Begravelse får du begravelse til fast pris. Tradisjonell begravelse eller bisettelse koster 34.500 kroner, Enkel bisettelse eller begravelse koster 27.500 kroner og begravelse uten seremoni koster 9.500 kroner. En stor personlig seremoni inkluderer også solist og koster 42.500 kroner. En detaljert inndeling av prisene våre finner du her. I tillegg får du alle tilvalg, som solist, dødsannonse, ekstra blomster og catering til våre innkjøpspriser. For oss er det viktig at du møtes av en rådgiver og ikke en selger når vi hjelper deg med begravelsen.


Gå til spørsmålet
Hva er et minnesamvær?

Arranger minnesamvær etter begravelse: Hyggelig samvær for familie og venner, med enkel servering og taler. Verd Begravelse hjelper deg med planleggingen.

Minnesamværet arrangeres etter begravelsen og åpner for at familie og venner kan komme sammen etter seremonien for å minnes den døde. Det er vanlig med enkel servering, men dette er ikke påkrevd. En del kirker og kapeller har tilhørende lokaler som egner seg til minnesamvær, men det er også vanlig å leie et eksternt lokale til dette. Vi i Verd kan hjelpe til med å bestille minnesamvær, både når det gjelder å bestille catering samt å finne et egnet lokale i nærheten av der seremonien holdes.

Under minnesamværet er det også som regel mulighet for at de som ønsker å si noen ord, men som ikke fikk anledning i kirken eller kapellet, får anledning til dette. Hvem som inviteres til minnesamværet er helt opp til familien. Noen ønsker at alle skal få anledning til å komme til minnesamværet, mens andre vil holde det til den nærmeste kretsen.

Fire tips til minnesamværet

Gjør det enkelt

Det viktigste er at man kommer sammen for og minnes den som er død. Hva som serveres er ikke det viktigste, men samværet og at minner blir delt.

Ta i mot og be om hjelp

Det kan føles overveldende å arrangere en gravferd med alt det praktiske som skal ordnes. Å be om og ta i mot hjelp fra venner er viktig. Venner kan kanskje bidra med litt mat eller kaker til minnesamværet? Man trenger ikke gjøre alt selv.

Bildefremvisning på prosjektor

Vi i Verd Begravelse har lerret og prosjektor som vi kan låne ut dersom dere ønkser å vise bilder eller film under minnesamværet. Utlån forutsetter at utstyret leveres komplett tilbake på vårt hovedkontor i Oslo.

Åpne opp for taler og innslag

Det viktigste med minnesamværet er å samles for å minnes den som der død. Når du ønsker velkommen til minnesamværet, åpne gjerne opp for at venner og familie kan få dele minneord i plenum.


Gå til spørsmålet
Hva kan et begravelsesbyrå bistå med?

Et begravelsesbyrå kan hjelpe pårørende med alle praktiske gjøremål rundt gravferden. Les mer om Verd Begravelsesbyrå sine tjenester her.

Et begravelsesbyrå kan hjelpe pårørende med alle praktiske gjøremål rundt gravferden:

 • Anskaffelse av kiste og nødvendig utstyr
 • Stell av avdøde
 • Transport av kisten
 • Fastsetting av tider til for eksempel gravferdsseremoni og båreoverføring. Dette gjøres i samarbeid med pårørende, kirkevergen og den som skal forrette gravferden.
 • Kontakt og koordinering med prest, taler, musikere, sangere, de ansvarlige for gravlunden eller kirkegården samt alle andre involverte.
 • Nødvendige papirer til instanser som politiet, lokalt NAV-kontor og tingretten.
 • Alle nødvendige elementer til seremonien, som for eksempel blomster, program, takkekort og dødsannonse.
 • Urnenedsettelse
 • Assistanse med ulike søknader
 • Gravferdsstønad og refusjon fra NAV
 • Gravmonument eller inskripsjon på eksisterende gravmonument. Verd Begravelse ordner også midlertidig gravmonument som kors eller annet gravtegn på graven.
 • Minnesamvær
Gå til spørsmålet
Hva kan man gjøre selv i forbindelse med begravelsen?

Man står fritt til å gjøre alt selv når man arrangerer en begravelse. Allikevel velger de fleste å få hjelp av et begravelsesbyrå til alt det praktiske.

Man står fritt til å gjøre alt selv når man arrangerer en begravelse. Allikevel velger de fleste å få hjelp av et begravelsesbyrå. Det er mange praktiske gjøremål og alt dette kan bli overveldende midt i sorgen. Å arrangere en begravelse er noe man gjør i snitt en til to ganger i løpet av et liv, dermed kan det bli mye å sette seg inn i og det kan være godt å få hjelp av et byrå. Det er vanlig at pårørende bidrar til å skape en personlig begravelse som kjennes ekte og riktig for familien, gjennom godt samarbeid med begravelsesbyrået.

Pårørende har mange muligheter til å sette sitt personlige preg på begravelsen. For noen vil det å bistå i stell av avdøde være betydningsfullt, mens andre syns det er fint å velge hvilke klær avdøde skal gravlegges i. Seremonien kan også gjøres personlig gjennom musikk, sang eller salmer som var betydningsfull for avdøde. Pynting av seremonien, gjerne med personlige eiendeler, og valg av hvem som skal bære kisten er også områder pårørende kan bidra til en personlig og verdig gravferd. Dersom man velger en livsynsåpen seremoni står man helt fritt til å forme innholdet i seremonien som man selv vil. Ved kirkelig gravferd må man følge kirkens liturgi. Det er den ansvarlige for gravferden som bestemmer hvordan begravelsen skal være.

Verd ordner som regel alle praktiske gjøremål, som booking av sted for seremonien, melding av nødvendige dokumenter til det offentlige, avtale med prest eller gravferdstaler, transport av avdøde, klargjøring og pynting av lokalet. Vi ordner også med ekstra blomster, musiker og dødsannonse mot tillegg i prisen. Alle tilvalg videreselges til våre innkjøpspriser. Dersom pårørende ønsker å gjøre deler av dette selv, finner vi en løsning og tilrettelegger for det.

Gå til spørsmålet
Hva er vanlige hilsener på blomster i begravelse?

Forslag til fine blomsterhilsener i begravelse: personlige tekster og inspirasjon for å hedre minnet av den avdøde med blomster. Se forslag her...

Under har vi samlet vanlige hilsener på begravelsesblomster. Det er fint å være personlig når man sender en blomsterhilsen. Under ser du noen forslag. Tekstene kan gjerne kombineres eller brukes som inspirasjon.

På gjensyn

Takk for gode stunder og kjære minner

Glad i deg!

Takk for godt samarbeid

Takk for alle fine opplevelser sammen

Med kjærlighet og takk

Vi savner deg

Du vil alltid være i våre hjerter

Takk for din uendelige kjærlighet til oss

Takk for all din kjærlighet og omsorg

Takk for god innsats

Farvel

Takk for godt vennskap

Kjært er minnet

Du vil alltid være hos oss

Fred over ditt minne

Vi unner deg hvile, men savner deg sårt

Takk for alt du var for oss

Takk!

Takk for alt du gjort for oss

Takk for gode stunder

Bare gode minner

I takknemlighet

Innerst i hjertet, der har vi deg gjemt

Takk for all godhet

Minnes i kjærlighet

Høy elsket, dypt savnet

Takk for alle gode år

Takk for tiden jeg/vi fikk sammen med deg

Takk for alt

Elsket og savnet

Verdens beste far/bestefar/oldefar!

Takk for gode minner

Siste hilsen

Minnes med glede

Minnene lever

Siste hilsen og takk

Takk for ditt smil og ditt gode humør

Et kjærlig farvel

Hvil i fred

Du glemmes aldri

Vi var så glad i deg, og savner deg


Gå til spørsmålet
Hva er en minneside og hvor mye koster den?

Minnesiden er en hyllest til avdøde hvor man kan skrive kondolanser og dele historier og minner.


Gå til spørsmålet
Hva er en minneside?

En minneside er en nettside opprettet for å minnes avdøde. Den er en arena å minnes avdøde for pårørende, venner og bekjente. Begravelsesbyrået bistår deg.

En minneside er en nettside opprettet for å minnes avdøde. Det kan inneholde gode historier, bilder, kondolanser og informasjon om seremoni og minnesamvær. Den er en arena å minnes avdøde for pårørende, venner og bekjente.

En minneside inneholder dødsannonse med utfyllende informasjon om begravelsen eller bisettelsen, og et eventuelt tilhørende minnesamvær. Man kan tenne et digitalt lys for avdøde og kondolere. En minneside kan være en god plass å samle minnene om avdøde. Familie, venner og bekjente kan dele bilder og tekster med hverandre. Alle som ønsker å skrive noe på minnesiden til avdøde, må godta sidens vilkår. Innhold skal være passende og ikke støtende for noen å lese. Misbruk vil føre til blokkering.

Minnesiden kan være god å ha for de sørgende, i lang tid etter dødsfallet og begravelsen har funnet sted.


Gå til spørsmålet
Henting av avdøde

Dersom avdøde er innlagt på sykehus eller sykehjem, blir vedkommende som regel brakt til stedets kjølerom.

Skjer dødsfallet i hjemmet, må avdøde transporteres til nærmeste sykehus eller gravkapell. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med henting av avdøde.

Gå til spørsmålet
Hvem henter avdøde?

Det er som regel et begravelsesbyrå som henter den avdøde, og frakter personen til et kjølerom. Verd Begravelsesbyrå bistår dere ved dødsfall. Les mer her

Det er som regel et begravelsesbyrå som henter den avdøde. Dersom avdøde er innlagt på sykehjem, sykehus, eldresenter, pleiehjem eller lignende blir vedkommende som regel brakt til stedets kjølerom. Dersom institusjonen ikke har kjølerom, må avdøde hentes av et begravelsesbyrå, normalt innen 24 timer etter dødsfallet har funnet sted.

Skjer dødsfallet i hjemmet, på hytta eller lignende, må avdøde transporteres til nærmeste sykehus eller gravkapell. Ta kontakt med oss, så hjelper vi med henting av avdøde.


Gå til spørsmålet
Har man rett til økonomisk støtte fra det offentlige i forbindelse med begravelsen?

Som medlem av folketrygden har man krav på behovsprøvd gravferdsstønad når man dør. Denne stønaden dekker faktiske utgifter til gravferden, men ikke kostnader knyttet minnesamvær. Med behovsprøvd stønad menes det at stønaden blir avkortet mot formue, tjenestepensjon og lignende som blir utbetalt i måneden etter dødsfallet. Det er siste tilgjengelige ligning som legges til grunn ved beregning av stønadsbeløp. Er det midler igjen etter avdøde som overstiger stønadsbeløpet bortfaller stønaden. Dersom avdøde var under 18 år gis gravferdsstønaden uten behovsprøving. Ved behov vil Verd Begravelse hjelpe med søknad om stønad til gravferdsstønad.

Dersom avdøde var medlem i en fagforening, kan det være lurt å kontakte denne ettersom majoriteten av fagforeninger har ordninger med gravferdsstønad for sine medlemmer. Det er vanlig at man må levere skifte- eller uskifteattest for å få utbetalt stønaden. I enkelte fagforeninger er det en foreldelsesfrist på tre måneder, som man bør være oppmerksom på.

Gravferdsstønaden er regulert av Folketrydgloven kapittel 7. Nærmere regler for gravferdsstønad og stønadsbeløp finnes på NAVs hjemmesider.

Gå til spørsmålet
Er det vanlig at man oppfører seg annerledes etter et dødsfall?

Det er helt normalt at man oppfører seg annerledes når man gjennomgår en sorgprosess.

Det er viktig å ta vare på seg selv når en sørger. Selv om mange kjenner på en følelse av likegyldighet er det for eksempel viktig å spise tilstrekkelig og få nok søvn. I tunge perioder er det også fornuftig å ha noen å snakke med. Familie og venner kan være til god hjelp, og kommunens hjelpeapparat har også personer med kompetanse på dette. Når man er langt nede så er det lurt å ta imot all hjelp man kan få fra venner og familie.

Å få tilbud om hjelp kan oppleves som en god støtte for de som sørger. En god klem, en kondolanse, en sms eller gode ord kan være med å gjøre hverdagen lettere for de som er i sorg. Praktisk hjelp i hjemmet er ofte velkomment.

For noen blir sorgen så sterk at den blir vanskelig å håndtere. Da kan det være lurt å søke profesjonell hjelp. Det finnes hjelpeapparat med kompetanse på kriser, traumer og dyp eller komplisert sorg.

Psykologiforeningens sider kan du lese mer om sorg.


Gå til spørsmålet
Finnes det sorggrupper og hvor finner jeg informasjon om disse?

Finn støtte i sorggrupper: Oppdag hvordan deltakelse i sorggrupper kan hjelpe deg med å bearbeide sorgen etter å ha mistet noen du er glad i.

Når man mister noen man er glad i, kan det være vanskelig å takle sorgen alene. Man kan føle seg ensom, isolert og overveldet av følelser som tristhet, sinne, skyld og savn. Man kan også oppleve fysiske symptomer som søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, utmattelse og nedsatt immunforsvar³.

En måte å få støtte og hjelp i sorgprosessen er å delta i en sorggruppe. En sorggruppe er et møtested for mennesker som har opplevd et dødsfall, der de kan dele sine erfaringer og følelser med andre som er i samme situasjon¹. Sorggrupper finnes i ulike former og varianter, men felles for dem er at de har som mål å fremme sorgbearbeiding, livsmestring og sosial tilhørighet.

Hva skjer i en sorggruppe?

En sorggruppe består vanligvis av mellom 5 og 10 deltakere, som møtes regelmessig over en bestemt periode. Gruppen ledes ofte av en eller flere fagpersoner eller frivillige som har kompetanse om sorg, krise og gruppeprosesser². Gruppelederen har ansvar for å skape et trygt og tillitsfullt klima i gruppen, der deltakerne kan snakke fritt om det de har opplevd og den de har mistet.

I en sorggruppe får man anledning til å uttrykke sin sorg på sin egen måte, uten å bli dømt eller presset. Man får også mulighet til å lytte til andres historier og perspektiver, og lære av deres erfaringer og råd. Man kan stille spørsmål, gi støtte, få informasjon og dele minner med andre som forstår hva man går gjennom².

Hva er fordelene med en sorggruppe?

Å delta i en sorggruppe kan ha flere positive effekter for mennesker i sorg. Noen av fordelene er:

- Man føler seg mindre alene og isolert i sin sorg. Man opplever gjenkjennelse og identifisering med andre som har mistet noen².

- Man får et fristed der man kan snakke om det som er vanskelig, uten å belaste familie eller venner. Man får også anerkjennelse og aksept for sine følelser og reaksjoner².

- Man får ny innsikt og kunnskap om sorgens natur, forløp og utfordringer. Man lærer strategier for å håndtere vanskelige situasjoner og ta vare på seg selv².

- Man får håp og motivasjon for fremtiden. Man ser at det er mulig å komme videre i livet etter et tap, samtidig som man bevarer minnet om den som er borte².

Hvordan finne en sorggruppe?

Det finnes flere ulike tilbud for sørgende som ønsker sorggrupper og disse kan nås gjennom fastlege, helsesøster, familievernkontor eller tros- eller livssynssamfunn. Det er ikke uvanlig at man har behov for å snakke med psykolog for å komme seg gjennom sorgen, og her kan man få henvisning fra fastlege.

En kan også finne gode samtalepartnere i de ulike tros- og livssynssamfunnene. Alle, uavhengig av religion kan for eksempel ringe Kirkens SOS og bli møtt med forståelse og aksept, døgnet rundt. Kirkens SOS er ment for mennesker i følelsesmessig eller eksistensiell krise og kan nås på telefon: 224 00 040.

Gå til spørsmålet
Finnes det andre alternativer enn kremasjon og kistegrav?

I Norge står de eksisterende gravferdstradisjonene sterkt og sammenliknet med utviklingen i utlandet er alternativene begrenset. Et relativt nytt alternativ til urnegrav og askespredning er å omforme asken til en diamant. Dette gjøres ved å ekstrahere karbon fra asken som man utsetter for høyt trykk og temperatur over lengre tid. Prosessen tar fra 10 til 12 måneder. Selve prosessen skjer i Nederland og Verd Begravelse kan legge til rette for at asken blir til en diamant.

Det er også blitt mulig med askespredning i verdensrommet. Verd Begravelse kan hjelpe med dette dersom familien ønsker det.

Gå til spørsmålet
Er det viktig å prate med noen?

Det er godt å ha noen å snakke med når man går gjennom en sorgprosess. Gode venner kan være til uvurdelig hjelp. Sorgen og varighetene på sorgreaksjonen er ulik fra person til person, og den avhenger ofte av måten døden inntraff på, alder og relasjonen til avdøde.

Når man er langt nede så er det lurt å ta imot all hjelp man kan få fra venner og familie. Ved traumatiske dødsfall er det helt naturlig å føle behov for å snakke om det som har skjedd, gjentatte ganger.

Sorg kan være en fryktelig vond og vanskelig prosess. De som har kommet seg gjennom dyp sorg beskriver at sorgen fortsatt er der, men at sorgen tar en annen form og man lærer seg å leve med den etter hvert.

Sorgen kan være så sterk for mange, at den føles uhåndterbar. På Psykologiforeningens sider kan du lese mer om sorg og når det kan være lurt å søke profesjonell hjelp for å håndtere sorgen.


Gå til spørsmålet
Facebook og andre sosiale medier

Håndter avdødes Facebook-profil: slett eller gjør om til minneside. Få veiledning for andre sosiale medier og finn profiler på nettet.

Dersom avdøde har en Facebook-profil kan denne enten slettes eller gjøres om til en minneside. For å få dette til må man dokumentere at man er i nær slekt med den avdøde, samt kunne vise til dødsattesten. Dette kan ordnes selv via Facebook sine sider. Under finner du også lenker med veiledning til sletting av konto på flere sosiale media:

Instagram

Twitter

Snapchat

Youtube

Google

LinkedIn


Veiledning for sletting av konto i andre sosiale media finner du på slettmeg.no sine sider her. Lurer du på hvilke sosiale medier avdøde hadde, anbefaler vi å søke på nettet med avdødes navn og navn på det sosiale nettverket.


Gå til spørsmålet
Er det trygt å velge dere?

Når man velger hvilket begravelsesbyrå som skal bistå med planlegging og gjennomføring av gravferden er det lurt å forhøre seg med fler byråer for å sikre at man får en pris man er fornøyd med, og en konsulent man føler seg trygg på. Å planlegge en gravferd er en personlig reise som krever at man blir ivaretatt gjennom hele prosessen av en konsulent man har god dialog med. Vi i Verd Begravelsesbyrå er opptatt av at våre familier skal føre seg ivaretatt, få ro i prosessen og bli veiledet til å ta valg som er trygge og riktige. Tilbakemeldinger fra våre kunder viser at det er trygt å velge oss. Tilbakemelding fra våre kunder finner du her.


Gå til spørsmålet

Har du fortsatt spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.