Hvor begraves avdøde?

Gravstedet kan enten være en frigrav, festegrav, familiegrav eller man kan søke om askespredning. Hvilken type grav og gravplass man velger avhenger av avdødes og pårørendes ønsker. En frigrav er den graven man gratis får tildelt av kommunen. Man har rett på frigrav i 20 år etter gravferden. Dersom man av ulike grunner ønsker en annen grav enn den man får tildelt fra kommunen, eller man ønsker å opprettholde graven utover perioden på 20 år kan man leie en grav. En slik leid grav kalles en festegrav. Noen familier har også familiegrav. En familiegrav er som oftest en festegrav hvor man begraver avdøde familiemedlemmer under samme gravmonument med hver av de avdødes navn og minneord.

Som hovedregel har alle har rett på en frigrav, altså en gratis grav, de første 20 årene. Retten til frigrav gjelder i den kommunen hvor avdøde bodde frem til dødsfallet. Det er Kirkelig fellesråd som forvalter kommunens gravplasser. Dersom personer uten bopel i den aktuelle kommunen ønskes gravlagt på gravplass i kommunen, kan Kirkelig fellesråd gi tillatelse til dette. Kommunen kan da kreve avgift som ved festegrav og dekning for kostnadene knyttet til gravferden.

Dersom avdøde selv ønsket eller pårørende ønsker at graven skal være i en annen kommune enn den hvor avdøde bodde, har man mulighet til å inngå en avtale med Kirkelig fellesråd om å feste gravstedet. Ønsker man en såkalt festegrav må man betale festeavgift, altså leie for gravstedet. Festekontrakten varer vanligvis 20 år med mulighet for fornyelse. Det kan være mange grunner til at man velger en festegrav. Det kan for eksempel være at avdøde hadde tettere tilknytning til en annen kommune enn den kommunen avdøde hadde bopel i, eller at pårørende ønsker at gravstedet skal være i nærheten av avdødes familie og venner. Det er avdødes folkeregistrerte adresse som avgjør hvor man har rett på grav.

Noen har også en familiegrav hvor avdøde fra en familie er begravet samlet. Det er da vanlig med kremasjon og at urnene begraves under samme gravmonument. Reglene for familiegrav kan variere fra kommune til kommune. Utfyllende opplysninger finnes i som regel i vedtektene til den aktuelle gravplassen.