Kremasjon med bisettelse

En bisettelse er avskjedsseremoni, som en begravelse, men hvor kisten med avdøde ikke senkes i jorden. Seremonien avsluttes vanligvis med at kisten bæres ut eller senkes og deretter fraktes til et krematorium med en begravelsesbil.

Dersom avdøde skal kremeres er det viktig at dette er i tråd med avdødes ønske. I noen tilfeller har avdøde skrevet en erklæring med ønske om kremasjon. Dersom en slik erklæring ikke foreligger kan den avdøde fortsatt kremeres, med mindre kremasjon var i strid med avdødes religiøse overbevisning eller annet uttrykt ønske om form for gravferd.

I Norge står kommunene fritt til å kreve inn kremasjonsavgift. Enkelte kommuner dekker hele eller deler av kremasjonsavgiften, mens i andre kommuner må man betale full avgift. Det er den ansvarlige for gravferden som får denne regningen som kommer på toppen av de andre utgiftene til gravferden. Prisen varierer fra kommune til kommune, men kan komme opp mot 7.000 kroner.

Dersom man velger kremasjon skal kremering skje innen ti virkedager etter dødsfallet. I Norge er det ikke tillatt å beholde urnen i hjemmet og urnenedsettelsen må skje senest innen seks måneder etter dødsfallet. Dersom det foreligger spesielt tungtveiende grunner kan Kirkelig Fellesråd forlenge fristen for kremasjon og urnenedsettelse. Verd Begravelse kan hjelpe med å søke om utsettelse av gravferden dersom dette er ønskelig.