Ofte stilte spørsmål om støtte til gravferd

Har man rett til økonomisk støtte fra det offentlige i forbindelse med begravelsen?

Som medlem av folketrygden har man krav på behovsprøvd gravferdsstønad når man dør. Denne stønaden dekker faktiske utgifter til gravferden, men ikke kostnader knyttet minnesamvær. Med behovsprøvd stønad menes det at stønaden blir avkortet mot formue, tjenestepensjon og lignende som blir utbetalt i måneden etter dødsfallet. Det er siste tilgjengelige ligning som legges til grunn ved beregning av stønadsbeløp. Er det midler igjen etter avdøde som overstiger stønadsbeløpet bortfaller stønaden. Dersom avdøde var under 18 år gis gravferdsstønaden uten behovsprøving. Ved behov vil Verd Begravelse hjelpe med søknad om stønad til gravferdsstønad.

Dersom avdøde var medlem i en fagforening, kan det være lurt å kontakte denne ettersom majoriteten av fagforeninger har ordninger med gravferdsstønad for sine medlemmer. Det er vanlig at man må levere skifte- eller uskifteattest for å få utbetalt stønaden. I enkelte fagforeninger er det en foreldelsesfrist på tre måneder, som man bør være oppmerksom på.

Gravferdsstønaden er regulert av Folketrydgloven kapittel 7. Nærmere regler for gravferdsstønad og stønadsbeløp finnes på NAVs hjemmesider.

Stønad fra NAV ved båretransport i forbindelse med dødsfall

Når man mister noen man er glad i, kan det være mange praktiske og økonomiske utfordringer å håndtere. En av dem er å sørge for at den avdøde blir transportert til et passende sted for gravferd eller kremasjon. Dette kan være kostbart, spesielt hvis avstanden er lang eller det er behov for spesielle transportmidler.

Heldigvis finnes det en ordning som kan hjelpe til med å dekke noen av utgiftene til båretransport. Denne ordningen kalles transportrefusjon, og den blir gitt av NAV til den som dekker utgiftene til gravferden.

Hva er transportrefusjon?

Transportrefusjon er en stønad som skal bidra til å dekke nødvendige utgifter til transport av den avdøde fra dødsstedet til nærmeste naturlige gravplass eller krematorium. Stønaden er begrenset til rimeligste naturlige transportmåte (tog, fly, bårebil mv.) og rimeligste naturlige transportvei.

Transportrefusjon er ikke det samme som gravferdsstønad, som er en annen stønad som skal bidra til å dekke nødvendige utgifter til gravferden. Gravferdsstønad og transportrefusjon kan søkes om samtidig eller hver for seg.

Hvem kan få transportrefusjon?

For å få transportrefusjon må følgende vilkår være oppfylt:

- Den avdøde må ha vært medlem i folketrygden ved dødsfallet.

- Dødsfallet må ha funnet sted i Norge.

- Transporten må skje innenfor Norges grenser.

- Transportavstanden fra dødsstedet til gravplassen eller krematoriet må være mer enn 20 kilometer.

NAV kan gjøre unntak fra 20 km-grensen hvis det er lang avstand til nærmeste begravelsesbyrå eller det er nødvendig å benytte ferge og ventetiden er lang eller det er nødvendig å leie ferge.

Det er egne regler når dødsfallet skyldes yrkesskade. Det er også egne regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. EØS-borgere som dør under midlertidig opphold i Norge, kan også ha rett til transportrefusjon i Norge.

Hvor mye kan man få i transportrefusjon?

Hvis kravene til å få dekket båretransport er oppfylt, vil man få dekket dokumenterte utgifter minus en egenandel. Egenandelen er på 2 700 kroner. Det betyr at hvis utgiftene til båretransport er 10 000 kroner, vil man få 7 300 kroner i transportrefusjon.

Hvordan søker man om transportrefusjon?

Verd Begravelsesbyrå hjelper deg med hele søknadsprosessen når du er i møte med oss, slik at dette blir enklest mulig for deg.