Ofte stilte spørsmål planlegging av en begravelse

Det er viktig at de etterlatte tenker gjennom hva de synes er viktig i begravelsen. Sammen med begravelsesbyrået kan det da planlegges hvem som skal forrette gravferden eller holde tale, slik at seremonien blir i tråd med avdødes ønsker, eller slik de etterlatte ønsker det.


Hvordan avtaler man planleggingssamtale med et begravelsesbyrå?

Når man tar kontakt med et begravelsesbyrå er det naturlig at pårørende møter gravferdskonsulenten enten hjemme eller i byråets lokaler. Planleggingssamtalen kan også tas over telefon. Ønsker man å planlegge selv, legger Verd til rette for dette og bistår hvor enn det trengs i prosessen. Vi er tilgjengelig på telefon, chat og e-post. Kontakt oss for å bestille begravelse eller avtale en samtale med oss.


Hvordan foregår en planleggingssamtale?

I en planleggingssamtale avklarer vi innhold i seremonien. Det er en del valg pårørende må ta stilling til, for eksempel valg av kiste, blomster, urne, sanger og når og hvor begravelsen skal være.

Det viktigste med planleggingssamtalen er at rammene og innholdet i seremonien blir slik pårørende ønsker. Samtalen tar som regel en til to timer og hos Verd får dere god veiledning av en erfaren gravferdskonsulent. Det er den ansvarlige for gravferden som har beslutningsmyndighet når valgene skal tas.

Kan man begraves uten seremoni?

Ja, det er mulig å begraves uten seremoni. Velger man en begravelse eller bisettelse uten seremoni vil avdøde bli hentet, stelt og lagt i kisten for deretter å bli kjørt direkte til krematoriet eller gravlunden. Vi har fokus på at dette gjennomføres på en fin og verdig måte. I Norge gjennomføres et mindretall av alle begravelser eller bisettelser uten seremoni. Du kan bestille en begravelse uten seremoni her.


Kan man se den avdøde før begravelsen?

Ja, noen ønsker å ta et siste farvel med avdøde gjennom en syning, altså at pårørende ser den avdøde før begravelsen finner sted. Når avdøde er stelt og lagt i kisten kan dette være en fin mulighet for familie og venner å ta et siste personlig farvel. Verd legger til rette for syning. Ta kontakt med oss, så hjelper vi med dette.


Hvordan og hvor foregår en syning?

En syning gjennomføres som oftest i et egnet kapell. Flere sykehjem har også lokaler som kan benyttes. Under syningen er avdøde stelt og pyntet og lagt på båre eller i en åpen kiste. Det er helt opp til pårørende om man ønsker syning, men dersom det er ønskelig vil Verd legge til rette for det.

For mange er det både godt og fredelig å få se den avdøde stelt i kisten, uansett dødsårsak. Mange opplever at selve begravelsesdagen kan bli lettere å komme gjennom, hvis man har sett avdøde. En syning gjennomføres gjerne med de aller nærmeste til stede og blir ofte en rolig og fin stund. Det er også mulig å legge ned en hilsen i kisten, et dikt, blomster, foto eller andre nedbrytbare gjenstander. Kontakt oss om du ønsker hjelp til å arrangere en syning.

Hvilke typer seremoni skal man velge?

Pårørende står fritt til å velge hva slags seremonitype begravelsen skal følge. Det er vanlig å velge en seremoni som gjenspeiler avdødes ønsker og livssyn. Dersom avdøde var medlem av et trossamfunn eller livssynsamfunn, arrangeres gjerne gravferdsseremonien i regi av dette.

Når en velger type seremoni skal man være oppmerksom på at både Den Norske Kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene har faste regler og ritualer for begravelser.

Dersom de etterlatte ønsker det og det var i avdødes ønske, kan man arrangere en begravelse uten innblanding fra et tros- eller livssynssamfunn. Dette kalles en livssynsåpen seremoni. Under en slik begravelse står pårørende fritt til å fylle seremonien med det innholdet de selv syns er passende. Vi i Verd Begravelse kan bistå og hjelpe med den praktiske gjennomføring av en livssynsåpen eller borgelig begravelse. Les mer om livssynsåpen seremoni her.


Hvordan påvirker valg av seremonitype og innhold prisen på gravferden?

Hos Verd Begravelse kan man velge begravelse med enkel seremoni til 23.000 kr eller tradisjonell seremoni til 28.000 kr. Tradisjonell seremoni er det vanligste valget hos oss og gir størst fleksibilitet for familien. Her kan man velge fritt hvor seremonien skal være og man har også større valgfrihet og fleksibilitet til å forme seremonien etter egne ønsker. Som regel ønsker man ikke å bruke penger på unødvendige ting, mens man samtidig ønsker å gi avdøde en verdig avskjed. Det er imidlertid ulike faktorer som påvirker prisen på en begravelse. Dette kan eksempelvis handle om å leie inn en gravferdstaler eller en musiker. Her er noen smarte valg, som kan hindre unødvendig pengebruk og fortsatt sikre en verdig siste avskjed.

Dersom man velger en gravferdstaler skal man være oppmerksom på at noen tros- og livssynsamfunn gjør dette uten å ta betalt. For medlemmer av Den norske kirke er prest som gravferdstaler gratis. For medlemmer av Human-Etisk forbund koster det heller ingenting å bruke deres gravferdstalere.

Hva gjelder musikk er det mulig å spille musikk fra høyttaler, uten ekstra kostnad. Sangvalget må i midlertid være avklart med prest og organist, dersom dette er en kirkelig gravferd.

Ønsker pårørende å leie inn taler, solist eller organist privat, vil dette koste ekstra. Verd Begravelse hjelper gjerne til med å booke disse, uten at vi tar noe prispåslag på dette. Hos oss har vi faste priser og alle tilvalg til innkjøpspris.


Kan man fritt velge prest eller taler til seremonien?

Gravferdstaler henger naturlig sammen med hvilken type seremoni en velger. Noen tros- og livssynssamfunn bistår gravferden med gratis taler, mens dersom man vil ha en livssynsåpen seremoni må man betale for taler selv. Et alternativ er å holde minnetalen selv og å få hjelp fra oss i Verd til å lede seremonien.

Ved en kirkelig begravelse, er det vanlig at presten i avdødes menighet forretter seremonien. Her er det avdødes siste folkeregistrerte adresse som legges til grunn.

Ønsker pårørende en annen prest, står de fritt til å ta kontakt med presten de ønsker. Dette må gjøres i forståelse med den presten eller prosten som ordinært har ansvar for tjenesten. Det er da vanlig å betale presten et honorar, ettersom menigheten ikke dekker slike kostnader utover sin lokalt ansatte prest. Presten fra avdødes menighet vil man derimot ikke måtte betale for.

For medlemmer av humanetisk forbund, koster det ikke noe med en livssynshumanist som taler.

Dersom familien ønsker å leie inn gravferdstaler, hjelper Verd Begravelse med dette uten å ta noe påslag på tjenesten.


Når skal seremonien finne sted?

Gravferdsloven sier at begravelsen må finne sted innen ti virkedager etter dødsfallet. Da regnes ikke helg eller helligdager med. Dersom det foreligger særskilte behov kan det søkes om utsettelse til kirkelig fellesråd. Det er vanlig at begravelsen finner sted på formiddagen. Dersom man holder en livssynsåpen seremoni er friheten for valg av tidspunkt for seremonien større enn ved kirkelig begravelse.


Hvor lenge varer en begravelse?

Hvor lenge en seremoni varer avhenger av hvor omfattende seremonien er. Antall musikkinnslag og lengden på minnetalen gjør at lengden varierer, men en gjennomsnittlig begravelse varer i omtrent 40 minutter. Den kan også være kortere eller lenger, men det er sjelden en begravelse varer lenger enn en time.


Hvordan velger man blomster?

Når våre nærmeste går bort er blomster en tradisjonell og god måte å uttrykke sorg, medfølelse og takknemlighet på. Det er derfor naturlig at blomster spiller en sentral rolle i begravelser, og at de bidrar til å sette rammene rundt seremonien.

Det er vanlig å ha blomster som kistedekorasjon. I tillegg pleier pårørende å bestille blomster, for eksempel hjerter eller kranser. Hos Verd Begravelse får du kistedekorasjon inkludert i vår begravelse med seremoni. Dersom du ønsker å kjøpe ekstra blomster, kan disse bestilles gjennom Verd Begravelse eller hos vår blomsterleverandør Vinderen Blomster. Da vil du som ansvarlig for gravferden få kjøpe blomstene til våre innkjøpspriser uten at vi tar noe prispåslag.


Kan Verd Begravelsesbyrå arrangere store seremonier?

Verd Begravelsesbyrå har mange erfarne gravferdskonsulenter som har erfaring fra å arrangere store seremonier og er godt rustet til å håndtere dette. Ta kontakt med oss ved eventuelle spørsmål knyttet til større gravferder.


Er det trygt å velge dere?

Når man velger hvilket begravelsesbyrå som skal bistå med planlegging og gjennomføring av gravferden er det lurt å forhøre seg med fler byråer for å sikre at man får en pris man er fornøyd med, og en konsulent man føler seg trygg på. Å planlegge en gravferd er en personlig reise som krever at man blir ivaretatt gjennom hele prosessen av en konsulent man har god dialog med. Vi i Verd Begravelsesbyrå er opptatt av at våre familier skal føre seg ivaretatt, få ro i prosessen og bli veiledet til å ta valg som er trygge og riktige. Tilbakemeldinger fra våre kunder viser at det er trygt å velge oss. Tilbakemelding fra våre kunder finner du her.